Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Matura-informacje

Wewnątrzszkolna Instrukcja

Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego 2016/2017

 

Podstawa prawna:

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

   szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu egzaminu

   gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. , poz.959).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

   szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

   i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r.. , poz.843).

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie

   świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. Dz.U

   z 2014 r. , poz.893).

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.

    2156, ze zmianami).

 

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

    (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr.123, poz. 678, z późniejszymi zmianami).

 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.

    z 2014 r. poz.1182, ze zmianami).

 

• Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 września 2016 r.

    w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym

    2016/2017 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami

    edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz

    zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowany na stronie internetowej CKE.

 

• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca

   w roku szkolnym 2016/2017 powstała we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, opublikowana na stronie OKE Warszawa.

  

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

 

SZE- szkolny zespół egzaminacyjny,

PSZE- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

PZE- przedmiotowy zespół egzaminacyjny,

PPZE- przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego,

ZN- zespół nadzorujący,

PZN- przewodniczący zespołu nadzorującego,

OKE- okręgowa komisja egzaminacyjna,

CKE- Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

 

Wiecej informacji

 

 


 
Harmonogram Pisemnych Egzaminów Maturalnych

 W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych

 W Sesji Wiosennej 2017

 Identyfikator Szkoły-143409-0410m

  

Przedmiot

Termin

Poziom

 

Język polski

4 maja godz. 9.00

poziom podstawowy

 

Jezyk polski

 

4 maja godz. 14.00

poziom rozszerzony

 

Matematyka

5 maja godz. 9.00

poziom podstawowy

 

Język angielski

8 maja godz. 9.00

poziom podstawowy

 

Język angielski

8 maja godz. 14.00

poziom rozszerzony

 

Wiedza
o społeczeństwie

10 maja godz. 9.00

poziom rozszerzony

  

Przekazanie szkołom świadectw - 30 czerwca 2017 r.

Termin poprawkowy - 22 sierpnia 2017 r.

Termin przekazania szkołom swiadectw - 12 września 2017 r.

 


 

Harmonogram Ustnych Egzaminów Maturalnych

W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych

W Sesji Wiosennej 2017

Identyfikator Szkoły-143409-0410m

 

Przedmiot

Termin

Ilość
zdających

Skład Komisji

Język Polski
Nowa matura

11 maja 2017
15.30 - 18.30

8

p. Krystyna Ziemichód
przewodnicząca

p.Irena Pałaś
członek

Stara
matura

11 maja 2017
18.45-20.00

2

Język Angielski
Nowa
matura

12 maja 2017
16.30 - 19.15

8

p. Małgorzata Sieroszewska
przewodnicząca

p. Małgorzata Zwolska
członek

     

Stara
matura

12 maja 2017
19.25 - 20.00

2

 

 HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Z JĘZYKA POLSKIEGO

11 maja 2017 r.

 

Skład komisji:

1. p. Krystyna Ziemichód- NLO dla Dorosłych ZDZ- przewodniczący

2. p. Irena Pałaś- ZSTZ Radzymin- członek

 

1. 1530 – 1600- Boguszewski Radosław

2. 1545 – 1615- Bondyra Tomasz

3. 1600- 1630-  Dokurno Marek

4. 1615- 1645 – Getka Paweł

5. 1630 – 1700- Kulesza Sylwia

Ogłoszenie wyników

 

6. 1715 – 1745- Kusik Piotr

7. 1730- 1800 – Łyszkowska Kamila

8. 1745 – 1815- Szumski Adam

Ogłoszenie wyników

 

STARA MATURA

1830- 1900 Kornacka Anna

1905- 1935 Sajnóg Michał

 

Słuchacze proszeni są o przybycie 15 minut przed planowanym czasem egzaminu

 


 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

12 maja 2017 r.

  

Skład komisji:

 

1. p. Małgorzata Sieroszewska- ZSTZ Radzymin- przewodniczący

2. p. Małgorzata Zwolska- ZSTZ Radzymin- członek

 

1. 1630 – 1645- Boguszewski Radosław

2. 1650 – 1705- Bondyra Tomasz

3. 1710 - 1725-  Dokurno Marek

4. 1730 - 1745 – Getka Paweł

5. 1750 – 1805- Kulesza Sylwia

6. 1810 – 1825   Kusik Piotr

7. 1830 - 1845 – Łyszkowska Kamila

8. 1850 – 1910- Szumski Adam

 Ogłoszenie wyników

 

 STARA MATURA

 

1925 -  1940  Kornacka Anna

1945 -  2000 Sajnóg Michał

  

Słuchacze proszeni są o przybycie 15 minut przed planowanym czasem egzaminu

  


  

Wykaz lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym od 2015 r.

 

  1. Jan Kochanowski – Wybrane fraszki, Treny I, V, VII, VIII, IX, X

  2. Molier – „Świętoszek” lub „Skąpiec”

  3. Aleksander Fredro – „Zemsta”

  4. Adam Mickiewicz – „Dziady” część II, „Reduta Ordona”

  5. Henryk Sienkiewicz- wybrana powieść historyczna („Quo vadis”, „Potop”, „Krzyżacy”

  6. „Bogurodzica”

  7. Jan Kochanowski- wybrane pieśni

  8. Adam Mickiewicz „Dziady” część III, „Pan Tadeusz”

  9. Bolesław Prus „Lalka”

  10. Stanisław Wyspiański „Wesele”

11. Witold Gombrowicz „Ferdydurke”