Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Rekrutacja

 

REKRUTACJA 2017:

 Nie prowadzimy rekrutacji elektronicznej. Należy przyjść do szkoły osobiście i złożyć dokumenty.

Szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów z pracodawcami i nie ponosi odpowiedzialności za pracodawców.

 


 

 

 

 


 

 Radzymin, 26 lutego 2017 r.

 

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie
im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie

 

 

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Branżowej  Szkoły I Stopnia  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie na rok szkolny 2017/2018 będą brane pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących obowiązkowych przedmiotów:

1. język polski

2. język angielski

3. matematyka

4. historia

Podstawa prawna: art. 20f ust 2 pkt 2 art. 20 b ust 6 pkt 3 i art. 20j ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. ze zmianami), z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będacych absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.poz.586).

 

Podanie o przyjęcie do szkoły -Pobierz

Zaświadczenie pracodawca - Pobierz

 

 


 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego

im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

    spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00.

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum

    i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność

    z oryginałem przez gimnazjum) od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz.16.00

4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez

     komisje rekrutacyjne – od 8 maja do 5 lipca.

5. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

    niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane

    w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu

    kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

    5 lipca do godz. 16.00.

6. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

     kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia

     w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia

     o wyborze tej szkoły- od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00.

7.  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

      gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz

      zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej

      nauki zawodu- od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00

8. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 14 lipca do 16.00

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc  do 14 lipca

      do 16.00

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z dokumentami

    potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

   rekrutacyjnym- od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00.

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez

     komisje rekrutacyjne- od 10 sierpnia do 28 sierpnia.

3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

    niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane

    w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo

    niezakwalifikowaniu, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia-

    do 28 sierpnia do godz. 12.00

 4. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

     kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia

     w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia

     o wyborze tej szkoły.

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

    gimnazjum i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz

    zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej

    nauki zawodu- od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 31.08. do 16.00

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc- 31.08.16.00

 

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 1

 

Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie z dnia 20 kwietnia 2017 r.

 

 w sprawie rekrutacji uczniów na rok szkolny2017/2018

 

 

Na podstawie art. 20 zb, art. 20f ust 2 pkt 1, art. 20h ust 6 pkt 3, art. 20j ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. ze zmianami) Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum I branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji  § 1 ust. 3, § 9 ust. 1-4, § 10 ust 1-7

 

zarządza się co następuje:

 

1. Powołuje się komisję rekrutacyjną przeprowadzającą postępowanie rekrutacyjne

 

       w składzie:

 

        1. Krystyna Ziemichód- przewodniczący

        2. Władysław Kolatorski- członek

        3. Agata Ołownia-Sarna- członek

        4. Stanisław Jaworski- członek

        5. Iwona Jaworska - członek

 

2.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

4.  Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

5.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

6.  Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

7.  Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji  o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli innych pracowników szkoły.

8.  Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego.  Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

10. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Krystynie Ziemichód.

 

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.